Yrva on tarpeellinen työkalu

Loviisan kaupunginhallitus käsitteli eilen viisi vuotta sitten vuonna 2014 tehtyä valtuustoaloitetta, jossa esitettiin yritysvaikutusten arvioinnin eli Yrvan käyttöönottamista Loviisan elinkeinopolitiikan päätöksentekoon. Aloite päätettiin lähettää valtuustolle, joka jo kertaalleen vuonna 2016 on hyväksynyt Yrvaa koskevan aloitteen.

Yrvasta päätettiin myös jo vuosien 2018-2021 valtuustosopimuksessa, jossa valtuustopuolueet sopivat, että Loviisaan ”perustetaan toimielin tukemaan yritystoimintaa, paikalliset yrittäjät huomioidaan kaupungin hankinnoissa hankintalain antamissa puitteissa sekä yritysvaikutusten arviointi otetaan käyttöön tarjouspyyntöjä tehtäessä.”

Yrvan tarkoitus on huomattavasti laajempi kuin pelkästään tarjouskilpailujen arviointi. Yrvan taustalla on ajatus, että lähes kaikilla kaupungissa tehtävillä päätöksillä on koko suoria tai epäsuoria vaikutuksia alueen yrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin. Alueen yritykset puolestaan tarjoavat suurimman osan paikkakunnan työpaikoista sekä tuovat yhdessä työntekijöidensä kanssa suoria ja välillisiä verotuloja Loviisan kaupungin käyttöön.

Aloitteen mukaan Loviisan yrityksiin kohdistuvia vaikutuksia pyritään jo nyt tunnistamaan jo päätösten valmistelun yhteydessä, mutta arviointia ei tehdä järjestelmällisesti eikä säännöllisesti. Lähinnä viranhaltijoiden mutu-tuntumalla tehdyissä arvioinneissa ei välttämättä aina osata tunnistaa yritysten markkinaympäristöä tai kilpailutilannetta. Loviisan kaupunki saattaa siten omilla päätöksillään tahattomasti vaikeuttaa alueen yritysten toimintaa sekä heikentää niiden toimintaedellytyksiä tai pahimmassa tapauksessa jopa aiheuttaa yrityksen toiminnan lakkauttamisia sekä työpaikkojen menetyksiä.

Loviisan kaupunki toimii jo nyt useilla alueilla, joilla se kilpailee yksityisten yritysten kanssa samoista asiakkaista. Esimerkiksi kaupungin harjoittamat sähköautojen vuokraus, etätyötilojen vuokraus, Tamminiemen leirintäalueen majoitustilojen vuokraus kilpailevat loviisalaisten autovuokraamojen, taksiyrittäjien, kiinteistöyrittäjien, majoitus- ja ravintolayrittäjien kanssa asiakkaista.

”Yrityksille kielteisissäkin päätöksissä on tarpeen tehdä näkyväksi mitkä arvot ovat milloinkin olleet tärkeämpiä kuin yritysvaikutukset.”

Joissain tapauksissa julkisin varoin pyöritettävälle liiketoiminnalle on painavat perusteet. Esimerkiksi vierasvenesatamien ylläpito sopii melko hyvin kunnan pyöritettäväksi. Varsinkin jos alalle ei ole saatavissa yksityistä liiketoimintaa. Tosin esimerkiksi Pyhtään Lököressä koko pienvenesataman liiketoiminta sujuu laadukkaasti yksityisen yhtiön pyörittämänä ilman, että siihen käytetään kuntalaisten verovaroja.

Kuntien yritystoiminnan ei myöskään tulisi olla tappiollista eikä veronmaksajien varoja tulisi käyttää tappiollisen liiketoiminnan pyörittämiseen, jos vastaavia palveluita voidaan yritysten tuottamana saada kustannustehokkaammin. Esimerkiksi kaupungin omistaman Seurahuoneen kiinteistön mahdollisten ravintolatilojen perustamisessa ja vuokraamisessa on syytä Yrvan avulla selvittää millaisia vaikutuksia sillä on paikallisten ravintolayritysten toimintaan. Olisi kiusallista, jos tavalla tai toisella verovaroin subventoitava liiketoiminta sysäisi jonkun kaupungissa jo toimivan yrityksen selvitystilaan.

Vuonna 2014, kun valtuustoaloite yritysvaikutusten arvioinnista tehtiin, oli toimivia esimerkkejä Suomessa harvakseltaan. Nyt Yrva on käytössä jo monissa kunnissa. Olisi hyvä, että Yrva otettaisiin viimein käyttöön myös Loviisassa. On myös hyvä nähdä, että elinkeinopoliittinen kunnallinen päätösvalta säilyy edelleenkin kaupungin organisaatiossa ja luottamushenkilöillä. Yrvasta ei myöskään pidä tehdä liian byrokraattista ja kankeaa järjestelmää, joka hidastaisi päätösten valmistelua.

Yrva ei jatkossakaan tarkoita, etteikö kaupungin päätöksistä koituisi vahinkoa yksittäisille ja useammille yrityksille, mutta tärkeää on silti, että selvitetään etukäteen millaisia ja kuinka suuria positiiviset ja negatiiviset vaikutukset kussakin tapauksessa ovat.
Yrityksille kielteisissäkin päätöksissä on tarpeen tehdä näkyväksi mitkä arvot ovat milloinkin olleet tärkeämpiä kuin yritysvaikutukset.