Pieneläinten eläinlääkäripäivystyksen siirto Vantaalle puolitoista vuotta sitten vähensi eläinlääkärien raskaita päivystysvuoroja, jotka lisäsivät muun muassa onnettomuusriskiä.

 

ITÄINEN UUSIMAA Eläinlääkäripäivystys on vuoden 2016 alusta toiminut Vantaalla. Pieneläinpäivystys on hoidettu yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa Porvoon terveydensuojelun toimialueella, johon kuuluvat Porvoo, Sipoo, Pornainen, Askola, Loviisa ja Lapinjärvi.

– Päivystysvuorojen määrä säilyi ennallaan, mutta päivystys itsessään keveni, kun kunnaneläinlääkäreille jäi vastuu vain suureläimistä, I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen sanoo.

– Koko eläinlääkäripäivystys on hoidettu yhteistyössä Vantaan kanssa siten, että Vantaa vastaa pieneläinten kiireellisestä hoidosta virka-ajan ulkopuolella ja Porvoo suureläinten, siis myös Vantaan suureläinten, kiireellisestä hoidosta.

Tiaisen tietoon ei ole tullut, että puolitoista vuotta sitten tehty muutos olisi aiheuttanut tyytymättömyyttä.

– Alkuun tuli kyllä muutama kriittinen kommentti, mutta viimeisen vuoden aikana ei ole tullut palautetta minulle asti päivystysjärjestelmästä. Jokunen tekninen ongelma puhelinjärjestelmän kanssa on ollut, mutta ne eivät sinänsä liity päivystysyhteistyöhön Vantaan kanssa.

Muutoksella ei tavoiteltu säätöjä, vaan tavoitteena oli keventää eläinlääkärien kohtuuttomaksi muodostunutta työkuormaa.

Aiemmin päivystävät eläinlääkärit huolehtivat sekä suureläinpäivystyksestä, eli tuotantoeläimistä, että pieneläinpäivystyksestä. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että eläinlääkäri teki perjantaina työpäivän, päivysti viikonlopun ja teki jälleen maanantaina työpäivän. Näin on yhä, mutta yhteydenottojen määrä on selkeästi vähentynyt pieneläinpäivystyksen siirryttyä Vantaalle.

Tiaisen mukaan muutos oli välttämätön eläinlääkärien työsuojelun kannalta. Päivystävä eläinlääkäri joutuu esimerkiksi ajamaan pitkiä matkoja ja valvomaan, ja se lisäsi onnettomuusriskiä.

– Oli pakko tehdä jotain, koska tilanne oli hyvin kuormittava.

Päivystystapaukset hajaantuvat Tiaisen mukaan yleensä niin, että tuotantoeläimet tarvitsevat eniten eläinlääkäriä varhain aamulla, kun lemmikkieläinten avuntarve ajoittuu ilta-aikaan. Pieneläinpäivystyksen siirtyminen Vantaan kaupungineläinlääkärin vastaanotolle on helpottanut tilannetta.

– Säästö on ollut hyvin pieni syy. Enemmän on ollut kysymys siitä, että työntekijä pysyy hengissä.

Päivystysrinki auttaa

Päivystysmuutoksen seurauksena myös paikalliset yksityiset eläinlääkärit ovat lisänneet vastaanottoaikoja virka-ajan ulkopuolella.

– Koko eläinlääkintähuollon suoritteet ovat menneet alaspäin ja resursseja on vähennetty, Tiainen kertoo.

Lisäksi päivystysaikana palveluja saadaan aikaisempaa enemmän yksityisiltä.

Lapinjärven kunnaneläinlääkäri jäi eläkkeelle keväällä, eikä hänen tilalleen palkata uutta.
Tällä hetkellä Loviisan kaupungineläinlääkäri hoitaa myös Lapinjärven tuotantoeläimet. Porvoon suunnasta tulee tarvittaessa apua.

Suureläinpäivystyksen kesto on viikonloppuisin pysynyt samanpituisena, 64 tunnissa. Lisäksi eläinlääkäri hoitaa vastaanoton edeltävänä perjantaina ja seuraavana maanantaina. Päivystysringissä on viisi virkaeläinlääkäriä. Päivystys tehdään kotoa käsin.

Tulevaisuus mietityttää

Porvoon terveydensuojelujaosto antoi kesäkuussa lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle lakiluonnoksesta, joka koskee ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämistä maakunnalta kunnalle. Sen jälkeen maan hallitus otti vuoden aikalisän maakunta- ja sote-uudistuksessa. Lakiluonnosten perustuslailliset ongelmat saivat aikaan sen, että esimerkiksi valinnanvapautta koskeva laki on valmisteltava kokonaan uudelleen.

– Käytännössä siirto olisi lakimuutoksessa esitetyillä ehdoilla mahdollista vain Helsingin kaupungille.

Tiaisen mukaan vuoden lisäaika on erittäin hyvä asia. Valmisteluajan piteneminen antaa mahdollisuuksia miettiä eri vaihtoehtoja huolella.

Lakiluonnos koskee edellytyksiä, jolla maakunta voisi sopimuksella siirtää järjestämisvastuun kunnalle tai kunnille eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien osalta.

Sopimus voisi koskea eläinlääkintähuoltolaissa säädettyä eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuuta sekä eläinsuojelulaissa tarkoitettuja, irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten talteenottoon ja tilapäisen hoidon järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Sopimus ei sen sijaan koskisi eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa, vaikka tehtävä on mainittu maakuntalain 6 pykälän 5-kohdassa. Tätä valvontaa ei olisi tarkoituksenmukaista eikä kustannustehokasta siirtää kuntaan, sillä valvonta kuuluu nykyisin valtion vastuulle, vaikka kunnaneläinlääkärit suorittavat osan siitä valtion toimeksiantotehtävänä.

Jaosto toteaa lausunnossaan, että eläinlääkäripalvelujen siirtäminen terveydensuojelu-, tupakka- ja elintarvikevalvonnan kanssa kuntaan vähentää mahdollisuuksia käyttää eläinlääkäripalveluja tarjoavia eläinlääkäreitä maakunnan vastuulla olevissa eläintautien torjuntatehtävissä ja eräissä muissa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatehtävissä.

Lisäksi lausunnossa todetaan muun muassa, että eläinlääkäripalveluja tarjoavien virkaeläinlääkäreiden rooli on näiden uusien päivystysvastuiden hoitamiseksi olennaisen tärkeä. Näin ollen eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuun siirrolla voi olla merkittäviä vaikutuksia edellä mainittujen uusien päivystystehtävien kustannuksiin.

– Tällä haluttiin muistuttaa, että eläinlääkäripalveluja sekä eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa ei tulisi eriyttää toisistaan.

Leikkauksia oltava tarpeeksi

Tiaisen mukaan pohdittava on esimerkiksi sitä, mitä valinnanvapauteen liittyvä kilpailuttaminen vaikuttaa.

– Riskinä on, että jos työnkuvasta tulee epäkiinnostava, niin tekijöitä ei ehkä löydy. Työn pitäisi olla riittävän haastavaa ja monipuolista.

Esimerkiksi kiireellisten, pieneläimiä koskevien yöpäivystystehtävien tekeminen ei pari vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan kiinnosta alueen yksityisiä eläinlääkäreitä. Siksi päivystyspalvelut tuotetaan julkisena palveluna.

– Leikkauksia pitää pystyä tekemään myös virka-aikaan. Mikäli päivystys jää tulevaisuudessakin maakunnan tai kunnan vastuulle, tulee päivystävien eläinlääkäreiden ammattitaidon säilyminen turvata. Päivystysleikkausten tekeminen edellyttää riittävää leikkausrutiinia, joka voidaan varmistaa vain sillä, että myös julkisissa palveluissa toimivilla eläinlääkäreillä on oikeus tehdä myös jatkossa ei-kiireellisiä leikkauksia.

Eli käytännössä yöpäivystyksessä eteen tulevia leikkauksia on niin vähän, että ammattitaitoa on hankala pitää yllä.

Tiaisen mielestä moni kysymys onkin vielä pohdittava tarkkaan.

– Esimerkiksi eläintautitilanne on meillä poikkeuksellisen hyvä eurooppalaisessa mittakaavassa. Pitää katsoa, että sitä ei tärvätä maakuntauudistukseen liittyvissä muutoksissa.

Eläinlääkäripäivystys
  • Päivystyspalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti Vantaan, Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon asukkaille. Palvelut on tarkoitettu myös yhteisöille ja yrityksille, joilla eläintenpitopaikka on em. kuntien alueella.
  • Eläinlääkäripäivystys toimii virka-ajan ulkopuolella vuorokauden ympäri arkisin ja viikonloppuisin. Eläinlääkäripäivystys on tarkoitettu vain kiireellistä eläinlääkäriapua tarvitseville potilaille. Päivystysaikana annetaan vain ensiapuluontoista hoitoa.
  • Päivystyspuhelinpalveluun kuuluu kaksi eri päivystystoimintaa. Vantaan kaupunki vastaa pieneläinten osalta koko alueen päivystyksestä ja Porvoon kaupunki koko alueen suureläinten eläinlääkäripäivystyksestä.
  • Vantaan kaupungineläinlääkärin vastaanotto, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa, lähellä kauppakeskus Jumboa (kulku Elannontie 3:n ja 5:n välistä)
  • Porvoon ympäristöterveydenhuollon eläinlääkärit päivystävät vaihtelevasti eri puolilta toimialuetta (suureläinpäivystys).
  • Eläinlääkäripäivystyksen maksullinen palvelunumero on 0600 18998
  • Tietoa sivuilla www.porvoo.fi sekä www.vantaa.fi
    Loviisan kaupungin nettisivuilta tietoja ei löytynyt.