Porvoon ympäristöterveydenhuolto on antanut lausunnon Harjurinteen koulun vanhan ja uuden puolen terveyshaitoista. Ympäristöterveydenhuolto antoi Loviisan kaupungille kehotuksen laatia toimenpidesuunnitelma terveyshaittojen syiden selvittämiseksi ja poistamiseksi.

LOVIISA Harjurinteen koulun vuonna 2014 valmistuneille tiloille on tehty tutkimuksia vuoden 2017 lopusta alkaen. Tutkimuksissa havaittiin lattialaatan ja muovimaton viilto- ja porareikämittauksissa paikoitellen korkeita kosteuspitoisuuksia.

Mittauspisteistä sekä ns. sähkölaatikoissa havaittiin myös epämiellyttävää hajua.

Hajuhavainnot viittaavat ympäristöterveydenhuollon mukaan kosteuden aiheuttamaan vaurioitumiseen. Muovimaton alta mitatut 2-etyyli-1-heksanoli-pitoisuudet ylittivät Työterveyslaitoksen viitearvot, mikä voi viitata siihen että muovimatto on alkanut kemiallisesti hajota betonin alkalisen kosteuden seurauksena.

”Kosteuden aiheuttama pinnoitemateriaalien hajoamisreaktiot voitiin havaita lisäksi kiinnitysliiman koostumuksen ja alustaan tartunnan muuttumisesta. Kun pinnoitemateriaalin hajoamisreaktio on käynnistynyt, se jatkuu, vaikka rakenne myöhemmin kuivuisikin”, ympäristöterveydenhuollon tarkastuskertomuksessa todetaan.

”Koulun käyttäjät kokevat sisäilmaongelmaan viittaavia oireita. Ärsytystyyppisellä oireilulla sekä kosteusvaurioituneissa rakennuksissa oleskelulla on todettu olevan tilastollinen yhteys. Myös muovimaton hajoamistuotteille altistumisella voi olla yhteys oireiluun. Tutkimuksissa oli havaittu eri tilojen sekä sisä- ja ulkoilman välillä poikkeuksellisen korkeita paine-eroja, joiden vaikutuksesta sisäilmaan voi kulkeutua epäpuhtauksia rakenteiden sisältä.”

Harjurinteen koulukeskuksen vanhan puolen tiloihin on Sitowise tehnyt tämän vuoden helmi-huhtikuussa tutkimuksia, joiden tarkoituksena oli selvittää tilojen sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä.

”Tehtyjen tutkimusten perusteella osassa tutkituissa tiloissa esiintyy terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta. Mikrobivaurioituneista ja likaisista rakenteista voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan. Asumisterveysasetuksen mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessarakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua.”

Loviisan kaupunki laatii ympäristöterveydenhuollolle selvityksen tulevista korjauksista ja niiden aikataulusta. Selvitys tulee palauttaa ympäristöterveydenhuollolle 15.8.2018 mennessä.

Harjurinteen koulun vuonna 2014 valmistuneille tiloille on tehty tutkimuksia vuoden viime vuoden lopusta alkaen. Tutkimusten syynä on ollut koulun henkilökunnan ja oppilaiden kokemien hajuhaittojen ja oireilujen selvittäminen. Loviisan kaupunginhallitus teki 21.5. päätöksen, jonka mukaan kaikki suomenkielisen yhteiskoulun ja Loviisan lukion oppilaat, opiskelijat ja henkilökunta siirtyvät parakkeihin mahdollisimman pian.