Sivistyskeskus sai ulkopuolista rahoitusta hankkeilleen

Kurkota tähtiin -tilaisuus. Lahjakkuuden eri ilmenemismuodoista keskusteltiin Marilynissä helmikuussa. Etualalla professori Kari Uusikylä. Kuva Marita Itävuori
Kaupungin kasvatus- ja sivistyskeskuksen toteutuneet ulkoiset toimintatuotot ylittivät budjetoidun noin 277 000 eurolla viime vuonna.

LOVIISA Sivistyskeskus haki ja sai noin 350 000 euroa ulkopuolista rahoitusta erilaisiin hankkeisiin ja kehittämistoimintaan. Summa ylitti budjetoidun noin 169 000 eurolla.

Suurimmat summat myönnettiin seuraaville hankkeille: koulutuksen tasa-arvohankkeet, ”Sikta mot stjärnorna–Kurkota tähtiin” -hanke, etsivä nuorisotyö, koulujen kerhotoiminta, tutoropettajatoiminta, Loviisan vierasateljeetoiminta ja Sibeliuspäivien järjestäminen sekä Erasmus-hankkeet.

Ulkoiset myyntituotot ylittyvät noin 28 000 eurolla. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kotikuntakorvaukset olivat budjetoitua suuremmat.

Maksutuottoja kertyi arvioitua enemmän. Varhaiskasvatusmaksutuotot ylittivät budjetoidun noin 35 000 eurolla ja vapaa-aikatoimen maksutuotot noin 23 000 eurolla.

Sivistyskeskus pysyi kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa. Keskuksen toteutunut ulkoinen toimintakate alitti budjetoidun noin 0,8 miljoonalla eurolla. Toimintatuottoja kertyi budjetoitua enemmän, ja toimintakulut alittivat budjetoidun noin 529 000 eurolla.

Suurimmat määrärahasäästöt kohdistuivat palveluiden ostoihin (noin 276 000 euroa) ja avustuksiin (noin 218 000 euroa).

Yksittäisistä menoeristä suurimmat euromääräiset säästöt olivat lasten kotihoidon tuissa ja kuntalisissä, matkustus- ja kuljetuskustannuksissa sekä painatus- ja ilmoituskuluissa.
Henkilöstökulut ylittivät budjetoidun noin 43 000 eurolla. Palkkakustannukset ylittivät budjetin noin 159 000 eurolla, mutta henkilösivukuluissa syntyi säästöä noin 116 000 euroa.

Sairauspoissaolot lisääntyivät

Palkkakustannusten kasvu johtui muun muassa sairauspoissaolojen kasvusta, kevään palkankorotuksista, tuntiresurssin lisäämisestä, koulunkäynninohjaajien lisääntyneestä tarpeesta ja hankkeista.

Sairauspoissaolot kasvoivat 144 työpäivällä verrattuna vuoteen 2017.
Sairauspoissaolot olivat työpäivissä laskettuna 5 850. Suurin lisäys oli Koulutuksen vastuualueella, 561 päivää, joista Harjurinteen koulun osuus oli 205 päivää. Kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahan Harjurinteen koulun sisäilmaongelmien johdosta syntyneisiin henkilöstökustannuksiin.

Talousarvio oli laadittu ilman palkankorotusvarausta ja palkkoja korotettiin toukokuussa 2018.

Pienryhmille tarvetta

Lukuvuoden 2018−2019 tuntiresurssin suunnittelussa tuli esille suuri pienryhmäopetuksen tarve erityisesti Lovisanejdens högstadiumissa. Tarpeen tyydyttämiseksi sivistyslautakunta päätti nostaa tuntiresurssia 26 vuosiviikkotunnilla.

Myös koulunkäynninohjaajaresurssi kasvoi verrattuna lukuvuoteen 2017-2018. Lisäys kohdistui erityisopetukseen, esikouluun sekä esikoulun ja koulun aamu- ja iltapäivähoitoon.

Tiedot käyvät ilmi kasvatus- ja sivistyslautakunnan viime vuoden toimintakertomuksesta.