Satamaan metallijätteen leikkausta ja varastointia

Kiertotalous. Valkon sataman metallijätevuori on kasvanut jo melko suureksi ympäristölupaa odotellessa Kuva Arto Henriksson
Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta ei näe esteitä metallijätteen käsittelyyn ja varastointiin Loviisan satamassa.

VALKO Loviisan Satama Oy on jättänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen ympäristöluvan muuttamisesta. Lisäksi haetaan toiminnan aloittamislupaa.

Ympäristöluvan muuttaminen koskee metallijätteen käsittelyä, lähinnä palakoon pienentämistä, sekä varastointia. Lupaa haetaan 30 000 tonnin käsittelemiseksi vuosittain. Toiminta on urakkaluonteista.

Metallijäte ei ole öljyistä, eikä se sisällä eroteltavaa muuta jätetä. Palakoon pienentäminen tehdään hydraulisella leikkurilla tai polttoleikkaamalla. Metallia leikataan maksimissaan sata tonnia päivässä. Käsittely tehdään päällystetyllä alueella, missä on hulevesiviemäröinti.

Toiminnasta aiheutuvia olennaisia päästöjä ovat työkoneen ja polttoleikkauksen päästöt ilmaan sekä käsittelystä syntyvä melu.

Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta antoi torstain kokouksessaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle asiasta lausunnon.

Sen mukaan kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on viime syksyn aikana vastaanottanut muutamia haittailmoituksia ja kysymyksiä metalliromun käsittelystä aiheutuvasta melusta.

Vaikka melupäästö mittausten mukaan on ollut alle sataman ympäristöluvassa määrättyjen raja-arvojen, metallin käsittelystä aiheutuu sataman muusta melusta poikkeavaa ääntä.
Melua kulkeutuu käsittelyalueelta myös lomakäyttöön tarkoitetuille kiinteistöille. Tällaisilla alueilla valtioneuvoston päätöksen mukaisena ohjearvona on, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa eli 45 desibeliä eikä yöohjearvoa eli 40 desibeliä.

Lautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että melun kulkeutumisen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
– Lupaviranomaisen tulee rajata ajallisesti eniten melua aiheuttavia työvaiheita, mainitaan lausunnossa.
Toiminnan aloittamisluvan myöntämiselle lautakunta ei näe esteitä.