Pyhtään lentopaikan ympäristöluvassa paljon pelissä

Meneillään olevassa Pyhtään lentopaikan ympäristölupaharkinnassa määritetään lentopaikan toimintaperiaatteet. Lentokentän voi rakentaa melko helposti, mutta sen käyttö edellyttää ympäristölupaa. Sille asettaa reunaehdot lainsäädäntö.

Hankkeen julkisuus on hoidettu taitavasti. On luotu mielikuva, että kyse on myönteisistä taloudellisista vaikutuksista ja harrastamisen vapaudesta. Sosiaalisten ja ympäristövaikutusten sanotaan olevan hallinnassa. Näin ei ikävä kyllä ole. Lupahakemus on tältä osin ylimalkainen. On vaarana, että myös luvasta tulee sellainen. Lentopaikan ympäristölupaan tuleekin luoda keinot, joilla haittoja sekä sosiaaliseen, että ympäristöulottuvuuteen voidaan hallita. Tulee myös arvioida, sopiiko kyseisenkaltainen toiminta ehdotettuun paikkaan ylipäänsä.

Nähtäväksi jää, miten kentän lupaharkinnassa huomioidaan luonnonsuojelulaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomalainen päätöksentekojärjestelmä valitettavasti mahdollistaa sen, että lainvastainen ympäristölupa voidaan myöntää. Suomen luonnonsuojeluliitolla onkin alati kasvava vastuu siitä, että lakia noudatetaan päätöksissä ja luvanalaista toimintaa valvotaan riittävästi. Koska Pyhtäälle ei tule lennonjohtoa, luvan noudattamisen seuranta jää käytännössä kansalaisten vastuulle.

Hanketta myydään rakentamisajan taloudellisilla hyödyillä katsomatta laajempaa kokonaisuutta. Miten lentopaikka vaikuttaa Pyhtään vetovoimaisuuteen ja asuntojen arvonkehitykseen, lomamökit mukaan lukien? Entä millaisia näkymiä se avaa luontomatkailulle esimerkiksi Munapirtissä tai Valkmusan kansallispuistossa? Kun hankkeen vaikutuspiiriin sisältyy koko kunta taajamineen ja suojelualueineen, on outoa, ettei lentopaikan vaikutuksia ole tutkittu kaavoituksessa lainkaan.

Kriittisyys Pyhtään lentopaikkahanketta kohtaan kumpuaa huolesta, ettei sosiaalisia ja ympäristönäkökohtia oteta vaadittavalla tavalla huomioon. Ympäristölupahakemus ja tähänastinen julkisuus eivät näitä huolia hälvennä.

Riku Rinnekangas, toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry

Pertti Sundqvist, Suomen luonnonsuojeluliiton tekninen asiantuntija