Apulaisoikeusasiamies pyytää tietoa toimenpiteistä puutteiden korjaamiseksi toukokuun ensimmäiseen päivään mennessä.

TESJOKI Ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti tehtiin Taasiakodissa ja Emilkodissa helmikuun alussa.

– Suhtaudumme asiaan vakavasti, kaupungin senioripalvelupäällikkö Lisbeth Forsblom toteaa.

Hän jatkaa, että tarkastuspöytäkirjojen päätelmät olivat yleisesti positiiviset esimerkiksi tilojen suhteen.

– Tarkastuskäynti ei johtunut valituksesta, vaan viranomaiset tekevät pistokokeita.

Edellisen kerran Taasiakodissa tehtiin tarkastuskäynti vuonna 2007.

Tarkastuskäynnin pöytäkirjojen perusteella apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin edellyttää havaittujen puutteiden korjaamista. Taasiakodissa puutteet koskevat lääkärin käyntien ja asiakaskontaktien riittävyyttä, yön aikana tapahtuvan hoivan riittävyyttä ja asukkaiden turvallisuutta yöaikaan, asukkaiden yksityisyyden turvaamista sekä esteettömyyttä ja työergonomiaa. Lisäksi yhdellä osastolla oli havaittu virtsanhajua.

Emilkodin osalta Sakslin toteaa, etteivät yksikön lääkäripalvelut ole riittäviä, jos lääkärin tai muun terveydenhoidon ammattihenkilön palvelu ei ole tarvittaessa käytettävissä. Lisäksi yöhoito pitää järjestää niin, ettei muistisairaita vanhuksia jätetä ilman valvontaa.

Taasiakodin hoitajat toivoivat, että Taasiakodissa voisi olla kaksi yöhoitajaa. Tähän saakka yövuorossa on käynyt apuna Emilkodin yöhoitaja. Lisäksi hoitajat toivoivat, että heidän ei tarvitsisi huolehtia lähistöllä sijaitsevien eläkeläisasuntojen asukkaiden yöaikaisista hälytyksistä.

Kaupungin perusturvalautakunta käsittelee toimenpiteitä puutteiden korjaamiseksi tämän viikon torstaina.

Ehdotuksena on, että kaksi lähihoitajan tehtävää siirretään Harmaakallion palvelutalosta Taasiakotiin määräaikaiseen työsuhteeseen.

Forsblom toivoo päätösehdotuksen menevän läpi. Hän myöntää, että yöhoidon järjestäminen on ollut haastavaa ja resurssien lisääminen on tarpeen, koska toimintaa on kahdessa eri rakennuksessa.

Forsblomin mukaan tarkastuskäynnin tuloksella ei ole vaikutusta kaupungin muihin hoivayksikköihin.

– Ei tässä vaiheessa mitään. Harmaakalliolla toimii jo tällä hetkellä kaksi yöhoitajaa.
Hoivayksiköt ovat vähentyneet sen jälkeen, kun Harmaakallion palvelutalo otettiin käyttöön ennen vuodenvaihdetta.

Lääkäripalvelut riittävät

Lautakunnan käsittelyyn tulevassa ehdotuksessa eläkeläistalojen asukkaiden hälytyksistä yöaikaan huolehtivat jatkossa kotihoidon yöhoitajat, Taasiakodin yöhoitajan sijasta. Näin on tehty maaliskuun alusta lähtien. Myös apuvälineiden kunto ja työskentelytavat tarkistetaan, lisäksi selvitetään mahdollisuudet henkilöstön ergonomiakoulutukseen.

Sen sijaan lääkäripalvelut jatkuvat ehdotuksen mukaan nykyisellään sekä Taasia- että Emilkodissa. Loviisan terveyskeskuksen ylilääkäri ja kotihoidon ylilääkäri ovat kehittäneet systeemin, jossa kaikille asukkaille on tehty säännöllisesti tarkistettavat hoitosuunnitelmat ja kattavat hoitoyhteenvedot.

Lisäksi on koulutettu vastuuhoitajia, jotka muun muassa kirjaavat tietoja potilastietojärjestelmään.

Vastuulääkäri tekee tarvittaessa ylimääräisiä käyntejä, tai paikalle tulee kaupungissa toimiva kotisairaala. Lisäksi hoitajilla on mahdollisuus konsultoida vastuulääkäriä tarvittaessa.

Aiemmin vastuulääkäri kävi Taasiakodissa joka toinen viikko, nykyään kerran kuukaudessa.

Tilastojen mukaan siirrot hoivayksiköistä päivystykseen ovat vähentyneet, asukkaat ovat saaneet hoitoa omassa yksikössään ja erikoissairaanhoidon kulut ovat laskeneet.

Lisäksi ehdotuksessa todetaan, että muun muassa mahdollisuudet poistaa kylpyhuoneiden kynnykset selvitetään.

Emilkodin tulevaisuus auki

Emilkodin tulevaisuudesta ei ole tehty päätöstä. Yksi mahdollisuus on, että Emilkodin toiminta lakkautetaan. Silloin Emilkodin vakituisten hoitajien työsuhteet olisi tarkoituksenmukaista siirtää ainakin osittain Taasiakodille, ehdotuksessa todetaan.

Lisbeth Forsblomin mukaan päätös Emilkodin tulevaisuudesta pitäisi tehdä tämän vuoden aikana. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

– Emilkoti on kiva, mutta siellä on vain yhdeksän paikkaa ja sen toiminta on haavoittuva.
Emilkodista puuttuu muun muassa automaattinen palonsammutusjärjestelmä, eli sprinklerit.

– On tehtävä poliittinen päätös. Asia on herkkä, joten myös omaisten kanssa on keskusteltava.

Tarkastuskäynnin Taasiakotiin ja Emilkotiin 9. helmikuuta tekivät oikeusasiamiehen kansliasta oikeusasiamiehen sihteeri Pirkko Äijälä-Roudasmaa ja notaari Kaisu Lehtikangas. Määräyksen tarkastuksen tekoon oli antanut eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin.

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeusasiamies valvoo myös kaikki, jotka hoitavat julkisia tehtäviä. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.