Peikkovuorelle. Molemmissa asemakaavan muutosvaihdoehdossa on osoitettu pientalotontteja Peikkovuorentien jatkeeksi rakennettavan kadun varteen. Kuva: Arto Henriksson
Uusien pientalojen ja mahdollisesti myös kerrostalojen sijoittamista Määrlahteen selvitellään parhaillaan. Noin kahdeksan hehtaarin suunnittelualueelle on laadittu kaksi vaihtoehtoa asemakaavan muuttamiseksi ja ne tulevat nähtäville.

MÄÄRLAHTI Kaavamuutosalue on rakentamatonta lukuun ottamatta katuja, palvelutalon tonttia ja vesi-, viemäri-, hulevesi- ja kaukolämpölinjoja. Itäreunastaan alue rajautuu suljettuun vanhaan kaatopaikkaan. Pohjoisessa, lännessä ja etelässä se rajautuu asuinkortteleihin.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on selvittää, onko suunnittelualueelle mahdollista sijoittaa uusia omakotitontteja sekä asuintaloille, toimitilarakennuksille ja palveluasumiselle soveltuvaa rakennusoikeutta muuttamalla olemassa olevaa toteutumatonta ja vanhentunutta asemakaavaa.

Kaavalla myös luodaan edellytykset eheälle, kaupunkirakenteeseen luontevasti liittyvälle täydennysrakentamiselle. Samalla tutkitaan vaihtoehtoja pysäköintialueiden uudelleenjärjestämiseen.

Molemmissa suunnitelmissa alueen eteläosassa pientalotontteja on osoitettu Leppätien pohjoispuolelle sekä Peikkovuorentien jatkeeksi rakennettavan kadun varteen.

Leppätien varteen suunnitelluista tonteista läntisin rajoittuu Sihteerinkujaan ja itäisin avokallion länsipuolella kulkevaan polkuun. Sihteerinkujan ja tontin väliin jää kolmion muotoinen alue, jolla puusto ja maastomuodot säilytetään.

Peikkovuorentien itäpuolella sijaitsevat kaksi rakentamatonta pientalotonttia on suunnitelmissa muutettu lähivirkistysalueeksi luonnonoloista johtuen. Matala maasto ja hulevedet tekevät tonteista huonoja rakennuspaikkoja ja siksi alue sopii parhaiten ulkoilukäyttöön.

Linjauseroja

Ykkösvaihtoehdossa Peikkovuorentie jatkuu melko suorassa linjassa ja uudet pientalotontit sijoittuvat kadun länsipuolelle. Uusi katulinjaus kaartuu hieman itään, jotta vältytään sijoittamasta tontteja avokalliolle.

Kakkosvaihtoehdossa Peikkovuorentien jatkeeksi rakennettava katu kaartuu voimakkaammin itään ja sitten luoteeseen. Kadun koillispuolelle sijoittuvat kaksi tonttia sijaitsevat maastossa korkeimmalla paikalla. Kadun lounais- ja länsipuolelle suunnitellut tontit ovat kooltaan 660-880 neliötä. Tonttien metsään rajautuva sivu on kaavassa määrätty säilytettäväksi luonnontilaisena noin seitsemän metrin levyisellä kaistaleella.

Kahdesta neljään kerrosta

Molemmissa suunnitelmissa korttelin 1023 eteläosa on osoitettu palveluasumiselle. Pohjoisempi, Nordenskiöldintiehen rajoittuva osa korttelista osoitetaan asumiselle.
Ykkösvaihtoehdossa asuinkortteliin voidaan sijoittaa enintään 4-kerroksisia asuintaloja ja kakkosvaihtoehdossa on sallittu 2-kerroksisten kerrostalojen rakentaminen. Osa korttelin pysäköinnistä on osoitettu järjestettäväksi erillisellä pysäköintialueella Maaherrankujan itäpuolella, Nordenskiöldintien ja Maaherrankujan kulmassa.

Nordenskiöldintien pohjoispuolelle sijoittuvalle alueelle on ykkösvaihtoehdossa osoitettu asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Nykyisen voimalaitoksen ja uuden asumiselle osoitetun alueen väliin on suunniteltu lähivirkistysalue ja parkkialue.

Kakkosvaihtoehdossa Kamreerinkujan molemmille puolille sijoittuu toimitilarakennusten korttelialue. Kamreerinkujalta on ajoyhteys Mannerheiminkadulle. Kamreerinkujan itäpuolelle tulee kadunvarsipysäköintiä ja kevyen liikenteen reitti.

Määrlahden asemakaavamuutos oli esillä teknisen lautakunnan viime kokouksessa. Lautakunta päätti asettaa vaihtoehdot, nykytila- ja tavoiteraportin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemisen järjestämiseksi.