Loviisalaisten turvallisuudentunne vahvistunut

Parannettavaa. Loviisalaisvastaajien mielestä esimerkiksi suojateiden huomioimisessa on varaa parantaa. Kuva Charlotta Forsberg
Loviisalaiset kokevat turvallisuuden tunnetta enemmän kuin kaksi vuotta sitten tehdyssä turvallisuuskyselyssä. Turvallisuutta heikentää eniten liikennekäyttäytyminen.

LOVIISA Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Vastauksia tuli pääosin netin kautta. Paperilomakkeita ja vastauslaatikoita oli kirjastoissa sekä terveyskeskuksessa.

Loviisalaisten osuus kyselyyn vastanneista oli 23 prosenttia. Loviisalaisten osuus on hieman vähentynyt, vuonna 2014 vastaajista 28 prosenttia oli loviisalaisia ja vuonna 2016 loviisalaisia oli vastaajista 27 prosenttia. Lukumääräisesti vastaajia oli 168, joista 50 oli täyttänyt paperilomakkeen.

Naiset aktiivisia vastaajia

Loviisassa vastaajista 68,29 prosenttia oli naisia ja 31,71 prosenttia miehiä.Loviisassa eniten vastaajia oli ikäluokassa 25–64 vuotta., yhteensä 72,45 prosenttia. Nuoria, alle 24-vuotiaita vastaajia oli edelliseen kyselyyn verrattuna vähemmän, vain 3,59 prosenttia, kun heitä oli vuonna 2016 noin 12,43 prosenttia. Ikäluokassa yli 65 vuotta oli enemmän vastaajia kuin edelliskerralla, yhteensä 23,96 prosenttia. Vuonna 2016 heillä oli 12,11 prosenttia.

Turvallisuuden tunne on lisääntynyt vuoden 2016 kyselyyn verrattuna. Loviisalaisista 89,88 prosenttia koki olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi, kun vastaava luku vuonna 2016 kyselyn vastauksissa oli 85 prosenttia. Useampi loviisalainen kuin Itä-Uudellamaalla keskimäärin koki olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi, Itä- Uudenmaan keskiarvo oli 88 prosenttia.

Liukastumisen pelkoa

Loviisassa turvallisuuden tunnetta eniten heikensivät yleinen liikennekäyttäytyminen, liukastuminen tai kaatuminen sekä talous ja toimeentulo.
Turvallisuuden tunnetta vahvistivat eniten ihmissuhteet, tekniset apuvälineet, kodin olosuhteet sekä asuinympäristö. Loviisan tulokset ovat samat muun Itä-Uudenmaan kanssa.

Eniten Loviisassa katsottiin voitavan vaikuttaa kodin olosuhteisiin, ihmissuhteisiin, tiedon aktiiviseen hankkimiseen ja lasten ja nuorten ohjaukseen.
Loviisalaisten avoimissa vastauksissa eniten nousi esille liikennekäyttäytyminen.

Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely
  • Mukana Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila, Sipoo, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos.
  • Toteutettiin kolmatta kertaa, vastata sai verkossa tai paperilomakkeella.
  • Vastauksia saatiin koko alueelta 721. Vastaajista kaksi kolmannesta oli naisia.
  • Kyselyn tarkoitus on kerätä tietoa asukkaiden kokemasta turvallisuuden tunteesta ja kehittämistarpeista.
  • Kyselyssä on kolme näkökulmaa: turvallisuuden tunnetta heikentävät seikat, turvallisuuden tunnetta vahvistavat seikat, omat vaikutusmahdollisuudet turvallisuuteen.
  • Vastaajista 88 prosenttia koki oman turvallisuuden tunteen erittäin hyväksi tai hyväksi, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin edellisessä kyselyssä.
  • Eniten turvallisuuden tunnetta heikensi liikennekäyttäytyminen, seuraavaksi liukastuminen, kaatuminen, talous, toimeentulo ja rikollisuus. Edelliseen kyselyyn verraten varsinkin liukastuminen ja kaatuminen oli noussut turvallisuutta paljon heikentävänä seikkana.
  • Turvallisuuden tunnetta vahvistivat niin sanotut pehmeät arvot, ihmissuhteet päällimmäisenä. Kodin olosuhteet, asuinympäristö sekä tekniset apuvälineet kuten kännykkä, hälytyslaitteet ja turvapuhelimet koettiin myös turvallisuuden tunnetta vahvistavina tekijöinä.