Loviisajoen uomaa halutaan kunnostaa

Parannusta. Loviisanjoen perkausyhteisö hakee lupaa Loviisanjoen uoman kunnostamiseksi noin 15 kilometrin matkalta. Kuvassa Loviisanjokea Hommansbyssä. Kuva Arto Henriksson
Loviisanjoen perkausyhteisö hakee lupaa Loviisanjoen uoman kunnostamiseksi 15 640 metrin matkalta.

LOVIISA Alueella on esiintynyt jo useana vuotena ylivirtaamakausien aikaisia tulvia ja haittaa liian korkeasta vedenpinnasta. Tulvavesi valtaa vuosittain jopa 70-120 hehtaarin laajuisen viljelyalan. Tulvimisen seurauksena ravinteita ja kiintoainesta huuhtoutuu viljelyalueilta huomattavia määriä Loviisanjokeen ja edelleen Itämereen.

Tulvat haittaavat myös viljelyä, heikentävät teiden ja radan perusrakenteita ja aiheuttavat vahinkoja rakennuskannalle.
Uoman parannushanke tehtäisiin hakemuksen mukaan luonnonmukaisin vesirakennusmenetelmin, muun muassa uomaan muotoiltavalla alivesiuomalla, toispuolisena tulvatasanteellisena kaivuna ja avovesialueiden lisäämiselle. Työaikaista kiintoainekuormitusta on tarkoitus vähentää ensisijaisesti jokiuomaan rakennettavien syvänteiden ja laskeutusallasrakenteiden avulla. Kaivumassat käytetään esimerkiksi peltojen notkopaikkojen tasausmaina.

Loviisan ympäristönsuojeluyksikkö antaa oman lausuntonsa hankkeesta Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle. Lausuntoehdotuksessa todetaan hankkeen tarpeellisuus. Hyvänä ratkaisuna pidetään luonnonmukaisia kuivatusmenetelmiä. Hakijalta edellytetään raportointivelvollisuutta viranomaisille. Ympäristönsuojelu haluaa lisäksi kaivumassojen läjityspaikkojen määrittelyn ja huomauttaa, että pohjavesialueille ei kaivumassojen tule sijoittaa. Lisäksi mainitaan, että puuryhmät suojaavat vesieliöstöä liialliselta auringonpaahteelta ja niitä tulee pyrkiä säilyttämään myös muualla kuin hakemuksessa mainitulla Myllykoskella. Tällä alueella on suunnitelman mukaan tarkoitus myös leventää jokiuomaa. Levennettävällä alueella ja sen vieressä on maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu perinnebiotooppikokonaisuus, eli Påvalsin laitumiin kuuluva rantaniitty. Tämä on huomioitava kaivumassojen sijoittamisessa, lausuntoehdotuksessa mainitaan.
Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee omaa lausuntoehdotustaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 1.6. kokouksessa