Kivihiilen vääränlainen varastointi turmeli ympäristöä

Hiilikasa. Päävarastoalueella saa varastoida kivihiiltä enintään 10 metrin korkeudella maanpinnasta. Haastehakemuksen mukaan lupamääräyksen enimmäiskorkeus ylittyi jopa kuudella metrillä. Arkistokuva
Kihlakunnansyyttäjä hakee Lahti Energia Oy:lle ympäristön turmelemisesta yhteisösakkoa.

VALKO Jutun pääkäsittely on 23.-26.1.2018. Haastehakemus oli käsittelyssä Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastossa 15.11. Ympäristön turmeleminen on tapahtunut haastehakemuksen mukaan ajalla 26.2.2013-14.10.2014.
Syytettyinä on kaksi Lahti Energian polttoainehankinnoista ja kivihiilen varastoinnista käytännössä vastannutta henkilöä, jotka haasteen mukaan ovat tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta johtuen laiminlyöneet lupamääräysten noudattamista.

Lupamääräyksen mukaan kivihiilivaraston päävarastoalueella saa varastoida kivihiiltä enintään 10 metrin korkeudella maanpinnasta. Hulevesien tuli olla viemäröity ja ohjattu vesitiiviiseen laskeutusaltaaseen 1.10.2013 mennessä. Lisäksi kivihiilen varastointiin ja kuljettamiseen liittyviä kulkuväyliä satama-alueella on lupamääräyksen mukaisesti tarpeen vaatiessa kostutettava pölyämisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi.

Yhtiö on haastehakemuksen mukaan rikkonut lupaehtoja niin, että kivihiilikasa on ollut jopa 16 metriä maanpinnasta, hulevesiviemäröintiä ei ole järjestetty määräpäivään mennessä eikä hiilipölyn leviämisen estämisestä ole huolehdittu lupamääräyksen edellyttämällä tavalla.
Hiilipölyä on kulkeutunut sekä kuljetuskaluston mukana että pölyämällä niin, että lähiympäristö mukaan lukien osa asuinrakennuksista ovat likaantuneet. Hulevesiviemäröinnin järjestämisen laiminlyönti on aiheuttanut kuormitusta vesistölle.
Kivihiilipöly on liannut haastehakemuksen mukaan ainakin seitsemää kiinteistöä.