Iso kiviainesalueen laajennus työn alle Malmgårdissa

Iso alue. Maa-ainesten ottoalue kuvattuna suunnitellun laajennusalueen suunnalta. Kameran takana on kallioharjanne, joka päättyy Malmgårdin kartanon edustan peltoalueisiin. Kuva Mika Mykkänen
Suunnitellut laajennukset ovat suurimpia Loviisan alueella vähään aikaan. YVA-menettelyssä olevaa hanketta esitellään yleisölle 22. marraskuuta. Pelkkien kiviaineksien osalta päädytään harvoin YVA:an.

MALMGÅRD YIT Infra Oy suunnittelee kaksiosaisen kiviainesalueen kallion- ja soranoton laajentamista Malmgårdissa. Alueet sijaitsevat Myrskyläntien varressa tien molemmin puolin. Alueen ympäristövaikutusten arviointiprosessi (YVA) on vireillä.

Laajennussuunnitelmien mukaan ottamisalueiden pinta-alat kasvaisivat soran osalta 11:sta 18 hehtaariin ja kallion osalta 17:sta 34 hehtaariin.

– Tarkoitus on hyödyntää koko kiinteistöjen alueet. Teemme ympäristövaikutuksien arvioinnin mahdollisimman laajasti, YIT:n ympäristöasiantuntija Kristiina Hänninen toteaa.
– Näköpiirissä ei ole mitään isoja muutoksia alueen toiminnassa, hän lisää.

Malmgårdin YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa. Yhtenä vaihtoehtona on vielä säilyttää soran ja kalliokiviaineksen ottaminen nykyisten lupien mukaisessa laajuudessa eli ottoalueiden koko pysyisi nykyisessä laajuudessa eli 28 hehtaarissa. Toinen vaihtoehto on ottamisalueiden laajentaminen ja vuosittaisen ottomäärän kasvattaminen ja kolmas on laajennukset, ainesmäärän oton kasvattaminen sekä kallioalueella ottotason syventäminen.

Hänninen kertoo, että käytännössä aluetta laajennetaan kysynnän mukaan.
– Trendi on ollut se, että ottoa jatketaan olemassa olevilla alueilla. Kokonaan uudelle alueelle myönnettyjä lupia on viimeisen viiden vuoden aikana myönnetty 2, kaupungin ympäristösuojelutarkastaja Maija Lehtomäki kertoo.

YVA käynnissä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä punnitaan eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia alueilla.
Tarkasteltavana ovat esimerkiksi ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maahan, luontoon, sekä maisemaan kohdistuvat vaikutukset.

Menettelyn käynnistäminen ei ole Loviisassa arkipäivää kiviainesalueiden osalta.
– Loviisassa, aikoinaan Pernajan kunnan alueella, on tehty yksi YVA kiviaineksen ottamista varten. Isoja louhoksia kyllä Loviisassa on useita, ympäristösuojelutarkastaja Lehtomäki toteaa.

Viimeisin YVA tehtiin Vanhassakylässä sijaitsevalle NCC:n kiviainestenottoalueelle.
– Meillä ei myöskään ole kovin montaa aluetta, joissa vuosittainen ottomäärä ja pinta-ala tuovat YVA-tarpeen. Meillä tehtiin jokin aika sitten vastaavasta syystä Pyhtäällä sama, YIT:n ympäristöasiantuntija Kristiina Hänninen toteaa.

Lisäksi yksi vastaava menettely on käynnissä Vantaalla, jossa YVA-tarve ei kuitenkaan johdu ottomäärästä tai pinta-alasta.
Ympäristövaikutusten ja kokonaisuuksien kartoittaminen YVA:n kautta nopeuttaa myöhemmin tulevien lupa-asioiden käsittelyä.

Hankealueelta otettavaa kiviainesta toimitetaan Kaakkois- ja Etelä-Suomen asfaltti- ja betoniasemille sekä muuhun infrarakentamiseen.

Alueen kalliokiviaines on korkeatasoista ja siitä tehdään ainoastaan korkeampiluokkaisia jalosteita lähinnä ratasepeliksi ja asfalttimassojen raaka-aineeksi.

Etelä-Suomen alueella on vain vähän kallioalueita, joista on saatavilla vastaavanlaatuista kiviainesta.

Yleisötilaisuus tulossa

Hanketta esitellään tarkemmin 22. marraskuuta kello 18 eteenpäin Malmgårdin kartanopuodin yhteydessä olevissa tiloissa.

YVA-menettelyn yhtenä tarkoituksena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Siihen saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa – yksityiset ihmiset, yritykset ja yhteisöt.

Alueiden käytön loputtua ne maisemoidaan.
– Maa-ainesluvissa määrätään alueen maisemoinnista maa-ainesten ottamisen jälkeen. Maisemointia varten yritys joutuu antamaan rahavakuuden, jolla maisemointi tehdään, mikäli yritys ei sitä jostain syystä itse tee. Vakuuksia ei jouduta yleensä käyttämään, vaan toimet tehdään asianmukaisesti, Lehtomäki kaupungilta kertoo.

Alueiden koot ja muutokset
  • Nykyinen soranottoalue on kooltaan länsipuolella 11 hehtaaria. Suunniteltu laajennus on 7 hehtaaria.
  • Nykyinen kallionottoalue itäpuolella on 17 hehtaaria. Kallionottoalueen laajennus 17 hehtaaria.