KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituksen. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. Hallinto-oikeus jätti valituksen käsittelemättä, koska sen mukaan asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

LAPINJÄRVI Valitus koski kunnan ja  Med Group Oy:n tekemää sopimusta kotiin tuotettavien palveluiden tutkimus- ja kehittämishankkeesta.

Valituksen kunnanvaltuuston Med Group -sopimuksesta teki hallinto-oikeuteen Lapinjärven Lääkäriasema Oy. Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta. Lapinjärven kunta valitti päätöksestä, sillä sen mielestä valitus olisi pitänyt hylätä.

Hallinto-oikeus katsoi, että palveluhankinnan osuus hankkeesta optioehdot mukaan lukien on 4 403 721 euroa. Palveluhankinta ja osapuolten kehitystyöinvestoinnit yhteenlaskettuna hankkeen kokonaisarvona on näin ollen ollut 6 185 721 euroa.

Hallinto-oikeus katsoi, että hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on ollut lakisääteisen palvelun toteuttaminen hankintana. Hankkeessa on kokonaisuutena arvioiden kysymys markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Hallinto-oikeus totesi, että kunnanvaltuuston päätökseen ei saa hankintalain 102 §:n perusteella hakea muutosta kuntalain nojalla. Tämän vuoksi valitus on jätettävä tutkimatta. Kunnanvaltuuston päätökseen liitetty virheellinen valitusosoitus on poistettava.

KHO toteaa päätöksessään, että hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

KHO:ssa asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä, Pekka Aalto ja Maarit Lindroos.

Korjaus 7.5. klo 09.03: hallinto-oikeuden ratkaisun sisältö.